Podstawowy Rachunek Płatniczy

Cechy:

• przeznaczony jest dla klientów, którzy nie posiadają innego rachunku płatniczego

• prowadzony jest wyłącznie w walucie polskiej
• nie może być powiązany z produktami kredytowymi
• w ramach rachunku możliwe jest jedynie:
– otwarcie, prowadzenie lub zamknięcie rachunku,
– dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek,
– dokonywanie wypłaty gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego EOG, w bankomatach lub w placówce,
– wykonywanie na terytorium państw członkowskich EOG transakcji płatniczych, tj. polecenie zapłaty, polecenie przelewu, w tym zlecenia stałe oraz transakcje przy użyciu karty płatniczej.
• w ramach PRP bank umożliwia dostęp do rachunku poprzez elektroniczne kanały dostępu