Ustawowe „wakacje kredytowe”

Czy wiesz, że od dnia 1 sierpnia 2022 r. możesz zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego i skorzystać z tzw. ustawowych „wakacji kredytowych”?

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”) przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu hipotecznego, jeśli:

– masz w naszym banku kredyt udzielony w walucie polskiej (uprawnienie to nie dotyczy kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż PLN),
– umowa była zawarta przed 1 lipca 2022 r., a termin jej zakończenia przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty,
– wraz z wnioskiem złożysz oświadczenie, że zawieszenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wówczas:

-od dnia wpływu Twojego wniosku, w okresie zawieszenia spłaty rat kredytu nie będziemy pobierać płatności wynikających z Twojej umowy o kredyt, tj. rat kapitałowo-
odsetkowych oraz pozostałych opłat i prowizji z niej wynikających, z wyjątkiem powiązanych opłat z tytułu ubezpieczeń,
– w ciągu 21 dni od dnia wpływu wniosku poinformujemy Cię o otrzymaniu wniosku oraz o jego zrealizowaniu,
– po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu wyślemy do Ciebie aktualny harmonogram jego spłaty,
– nie pobierzemy żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie Twojego wniosku,
– przekażemy do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty rat Twojego kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, jaki powstał w wyniku tego zawieszenia.

Informacje o wniosku:

– wniosek przysługuje wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych – wraz z wnioskiem
musisz złożyć oświadczenie, które to potwierdza (oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń),
– jeśli jesteś współkredytobiorcą, taki wniosek możesz złożyć samodzielnie – wystarczy, że poinformujesz o tym pozostałych współkredytobiorców; w takim przypadku oświadczenie, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, składa ten z Was, który spełnia ten warunek,
– wniosek możesz złożyć elektronicznie – wyślij skan lub zdjęcie wniosku na e-mail:

ODDZIAŁ W SŁUPCY wakacje_kredytowe_slupca@bsslupca.pl
ODDZIAŁ W KLECZEWIE wakacje_kredytowe_kleczew@bsslupca.pl
ODDZIAŁ W LĄDKU wakacje_kredytowe_ladek@bsslupca.pl
ODDZIAŁ W OSTROWITEM wakacje_kredytowe_ostrowite@bsslupca.pl

lub pisemnie (pocztą lub osobiście w naszym oddziale),
– na jednym wniosku możesz starać się o zawieszenie spłaty kilku rat kredytu, a początek pierwszego okresu zawieszenia rozpoczyna się z dniem doręczenia do banku wniosku, nie wcześniej jednak niż 1 sierpnia 2022 r.,
– maksymalny okres, na jaki możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty rat Twojego
kredytu, wynosi:
– 2 miesiące (2 raty): w okresie 1 sierpnia 2022 r. – 30 września 2022 r.,
– 2 miesiące (2 raty): w okresie 1 października 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.,
– 1 miesiąc (po 1 racie): w każdym kwartale w okresie 1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia
2023 r.,
– zawieszenie spłaty kredytu nie dotyczy rat wymagalnych na moment złożenia przez Ciebie wniosku,
– zawieszenie spłaty rat kredytu powoduje przedłużenie okresu kredytowania oraz wszystkich terminów przewidzianych w Twojej umowie o zastosowany okres zawieszenia spłaty rat kredytu (bez konieczności aneksowania umowy),
– w każdym momencie masz prawo do rezygnacji ze złożonego wniosku,
– jeśli wcześniej na wniosek kredytobiorcy bank zawiesił już w całości albo w części spłatę zobowiązań z tytułu umowy o kredyt na warunkach innych niż określone w Ustawie, termin tego zawieszenia ulega skróceniu na mocy prawa z dniem doręczenia do banku wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu na podstawie Ustawy,
– jeśli korzystasz ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (na mocy postanowień ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej), złożenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego skutkuje zawieszeniem przekazywania takiego wsparcia na rachunek spłaty Twojego kredytu;
wsparcie ulegnie wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu.

POBIERZ WNIOSEK

Możesz go złożyć elektronicznie – wyślij skan lub zdjęcie wniosku na e-mail:
ODDZIAŁ W SŁUPCY wakacje_kredytowe_slupca@bsslupca.pl
ODDZIAŁ W KLECZEWIE wakacje_kredytowe_kleczew@bsslupca.pl
ODDZIAŁ W LĄDKU wakacje_kredytowe_ladek@bsslupca.pl
ODDZIAŁ W OSTROWITEM wakacje_kredytowe_ostrowite@bsslupca.pl

lub pisemnie (pocztą lub osobiście w naszym oddziale).

Masz pytania?
Skontaktuj się z Oddziałem pod numerem telefonu:

ODDZIAŁ W SŁUPCY  +48 63 275 87 10
ODDZIAŁ W KLECZEWIE +48 63 270 10 27
ODDZIAŁ W LĄDKU +48 63 275 87 45
ODDZIAŁ W OSTROWITEM +48 63 275 87 33